Global Report on Assistive Technology by WHO, 2022

Global Report on Assistive Technology

Global Report on Assistive Technology by WHO, 2022

 

Click Here to Download

 

Previous articleCounselling
Next articleस्वास्थ्य सम्बन्धी पुनर्स्थापना सेवामा पहुँचको बिषयमा बागमती प्रदेशस्तरिय समन्वय बैठक