क्र. सं. नाम, थर पद इमेल
राम बहादुर थापा पि.एण्ड ओ टेक्नोलोजिस्ट rampo.ndf@gmail.com
साजन मानन्धर फिजियोथेरापिस्ट sazanmanandhar12@gmail.com
रमिला गोले सहायक चौथो (एल.एल.पि.ओ) ramila.gole@gmail.com
सुष्मा खड्का सहायक द्वितिय susmandf@gmail.com
लक्ष्मी राना मगर तथ्याङ्क सहायक laxmi.ndfrehab@gmail.com
रामहरी लम्साल सहायक चौथो  (ह्विलचियर टेक्निसियन) lamsalramhari2013@gmail.com
निरा भट्टराई वेन्च वर्कर nirabhattrai@gmail.com
साईला कैती कार्यालय सहयोगी sailakaiti@gmail.com
बिजुली दमाई कार्यालय सहयोगी