४१ औं सामाजिक सेवा दिवस सन्दर्भमा राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषको आयोजना निम्न बमोजिमको कार्यक्रमहरु तय गरिएको छ ।